Gijsbert Hakkert (Asperico) en Nico van Geest (Agrifirm):

“Vroege schurftinfecties in peer preventief onder controle met Faban”

In de bladvitaliteitsproeven op het Expertiseplatform van Agrifirm draait alles om vroege controle van schurft door gerichte inzet van sterke middelen; ook verlaging van de milieubelasting krijgt aandacht. Faban wordt in het Agrifirm-schema ingezet als curatieve component. Asperico-onderzoeker Gijsbert Hakkert ziet ook kansen voor een preventieve inzet van het middel.

“De wetgeving dwingt ons om te minderen met chemie. Maar je wilt als teler wel de kilo’s en de kwaliteit behouden. Dan is het volgens ons de slimste insteek als je in het primaire schurftseizoen op de juiste momenten de sterkste middelen inzet. Want dan kun je in het tweede deel van het seizoen met minder chemie toch een sluitend schema houden.” Nico van Geest, specialist Fruitteelt bij Agrifirm en sinds dit voorjaar ook verantwoordelijk voor het Expertiseplatform, schetst in een notendop het uitgangspunt dat hij en zijn collega’s van het Fruitteam hanteren bij de opzet van bladvitaliteitsproeven in appel en peer. “We kijken in die proeven naar de gewasbescherming van vandaag en van morgen. Daarom kijken we ook naar de positie van groene middelen in de schema’s. Maar de basis wordt wat ons betreft nog steeds gelegd met betrouwbare conventionele middelen.”

Steeds vroeger
Gijsbert Hakkert van de onafhankelijke onderzoeksinstelling Asperico is al 5 jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van onder meer de Agrifirm-proeven. Hij heeft in die periode de omstandigheden en de schema’s zien veranderen. “In het begin deden we alleen schurftproeven in appel maar sinds een jaar of twee doen we ze ook in peer. Dat heeft er alles mee te maken dat de schurft in peer steeds vroeger komt. Schurft in peer is verraderlijk omdat je het bijna nooit ziet op het blad en aangetaste vruchten van de boom vallen. Maar het overleeft op het hout en daar kunnen al vroeg in het voorjaar conidiën ontstaan die veel makkelijker infecteren dan de ascosporen waar de adviessystemen naar kijken. Met een infectie in peer maak je als het ware een kweekkas voor het volgende jaar maar je ziet het niet.”

Curatieve werking
Het schurftschema waarmee Agrifirm in de praktijk goede resultaten boekt bestaat in de basis uit afwisselende bespuitingen met Delan Pro, Delan DF en captan. Bij geconstateerde infectiekansen wordt Faban ingezet voor de curatieve werking. Tijdens de bloei minimaal één keer captan, vaak in combinatie met Delan DF; na de bloei neemt captan solo het stokje over en wordt curatief ingegrepen als dat nodig is. In het tweede deel van het seizoen streeft Agrifirm naar een afwisseling van chemie en biostimulanten. “We beginnen vroeg en we sturen op schurft”, licht van Geest toe. “Voor meeldauw en schurft vullen we vanaf het roze knopstadium het schema aan met onder andere Sercadis”.

Hakkert heeft naast proefpercelen ook een aantal praktijkpercelen peer en appel waarin hij strategieën in de praktijk uitprobeert. Hij ziet in zijn proeven dat het Agrifirm-schema goed voldoet. “Maar in periodes met vroege infectiekansen voor conidiën in peer zou ik als teler ook de preventieve inzet van Faban serieus overwegen. De adviessystemen waarschuwen daar niet voor. Zo’n schema werkt minstens zo goed en het geeft heel veel rust. Dat heb ik in mijn praktijkpercelen zelf ervaren.”

Faban, Sercadis en Delan Pro samen in een ijzersterk schema

BASF introduceerde in 2017 drie nieuwe fungiciden voor de fruitteelt. Om de kracht van de middelen optimaal te benutten werd het KISS-spuitschema (Keep It Simple System) ontwikkeld. Dit systeem houdt in:

  • Afwisselend spuiten met Delan Pro en Faban in een wekelijks schema;

  • Vanaf het roze knopstadium Sercadis toevoegen aan de Delan Pro;

Sinds 2018 hanteert BASF dit systeem als het referentieschema voor de bestrijding van schurft, meeldauw en stemphylium. De goede werking van het systeem is vastgesteld in meerjarig onderzoek in Nederlandse boomgaarden met een zware infectiedruk aan de basis. In de grafiek staan de proefresultaten tegen schurft weergegeven van 2018 tot en met 2023. In alle jaren waren er minstens twee proeven. Als voorbeeld een toelichting op de resultaten van 2023. Op locatie één was 38% van de bladeren aangetast door schurft in het onbehandelde object; het KISS-schema gaf hier een werking van 100%. Op een tweede locatie was de schurftdruk nog hoger met 68% aangetast blad en een werking van 96% met het KISS-systeem.

Gemiddeld genomen gaf het KISS-systeem over de jaren 98% werking op vruchtschurft en 95% op bladschurft (gemiddelde van de grafieken). Doordat hetzelfde schema met Delan Pro, Sercadis en Faban aan de basis over meerdere jaren is getoetst en op verschillende locaties en onder verschillende klimatologische omstandigheden, zijn de uitkomsten van het onderzoek zeer betrouwbaar. Deze bevindingen werden ook bevestigd bij onafhankelijke onderzoekstations in binnen- en buitenland.

Het KISS-systeem met Delan Pro, Sercadis en Faban geeft dus rust en zekerheid in het spuitschema voor nu en zeker in de toekomst.

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.